Wedstrijdreglement
Lingerieweek 2022 in Gent

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die de Facebookpagina van Lingerieweek 2022 bezoekt. Deelname kan enkel onder persoonlijke naam gedaan worden en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderstaande wedstrijdreglement. Elke deelnemer schrijft zich in met een uniek e-mailadres.

De wedstrijd is geldig vanaf 5 maart 2022 tot en met 6 maart 2022.

 

Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd

Mode Unie, met maatschappelijke zetel gevestigd te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0407. 835.708 (“de organisator”) organiseert een wedstrijd waarbij de consument in het bezit moet zijn van een uniek eigen e-mailadres.

De wedstrijd staat open voor iedere persoon die zijn woonplaats in België heeft en minstens 18 jaar oud is. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd.

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Maximaal één deelnemer per postadres.

 

Artikel 2 – Prijzen

Gedurende de periode 5 – 6 maart zijn de volgende prijzen te winnen door de wedstrijdvragen correct in te wisselen:

 • 5x waardebon € 125 te gebruiken in een deelnemende Gentse winkel

 

Als om bepaalde redenen Mode Unie niet in staat is om de prijzen van de wedstrijd te leveren, zal Mode Unie in plaats daarvan, vergelijkbare prijzen geven met een vergelijkbare waarde als de oorspronkelijk geplande prijzen.

 

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars

 • Stap 1: Surf naar de www.lingerieweek2022.be/gaststad pagina van de organisator
 • Stap 2: De speler vult de vragen correct in
 • Stap 3: Elke speler kan 1x zijn kans wagen
 • Stap 4: De winnaar wordt gecontacteerd door de organisator per e-mail of telefoon
 • Stap 5: De winnaar haalt zijn prijs op in de gekozen winkel; conform de gemaakte afspraken in stap 4.
 • Stap 6: Een speler kan slechts 1x een prijs winnen gedurende de Lingerieweek 2022.

De wedstrijd loopt van 5 maart 8.00u en de unieke deelnemers kunnen spelen tot 6 maart 2022 23u59.

 

De vragen die beantwoordt moeten worden:

 1. Bij aankoop van een nieuwe bh laat je best opnieuw je maat nemen. Feit of fabel?
 2. Met één goed zittende bh kom je toe. Feit of fabel?
 3. Hoeveel procent van de vrouwen draagt een verkeerde bh-maat volgens een onderzoek uit 2019 van federatie Fedelin? 50, 60 of 70%?

De prijzen worden verloot onder de mensen die voldoen aan volgende criteria:

 • De wedstrijdvragen correct beantwoord van de Lingerieweek;
 • Binnen de tijdspanne hebben geantwoord;

Indien de vraag niet of te weinig correct wordt beantwoord worden de prijzen verloot onder alle deelnemers.

Er zal slechts 1 prijs worden uitgereikt per huishouden en per adres (of per lP-adres) voor de gehele duur van het spel. Personen die meerdere keren trachten mee te spelen met verschillende namen of adressen worden uitgesloten.

 

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan degene beschreven in dit reglement.

 

Artikel 5 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen verdere correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle bijkomende mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de organisator gelden als punt van reglement. Tegen de beslissingen van de organisator is geen tegenspraak mogelijk.

Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook. De prijs wordt verzonden naar het opgegeven adres, na antwoord op dit Facebookbericht door de winnaar. Als de winnaar geen antwoord geeft binnen de 21 dagen na winst, kan de organisatie beslissen om een andere winnaar aan te duiden.

Mode Unie bezorgt de winnaar de gewonnen prijs uiterlijk 31 dagen na zijn/haar antwoord op het Facebookbericht waarin aangegeven wordt dat hij/zij gewonnen heeft.

 

Artikel 6 – Overmacht

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor opzettelijke fouten, bedrog, of voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware voldoende beschermd zijn en goed functioneert. De organisator draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens en recht op afbeelding

Door op de knoppen ‘Go’ en ‘accepteren’ te klikken, staat de deelnemer toe dat de organisatie toegang heeft tot de volgende informatie: naam, voornaam, e-mailadres, adres, toegang heeft tot zijn lP-adres, hem of haar elektronische berichten zendt; en aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Conform de regels bepaald in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privé-leven en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, informeert Mode Unie de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank worden opgenomen. Deze databank is eigendom van het bedrijf. De persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor de afhandeling van deze wedstrijd, en zijn derhalve nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren De betrokken gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, en worden evenmin doorgegeven aan derde landen. De deelnemers hebben het recht om de hen betreffende gegevens in te kijken en hun rechten uit te oefenen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door te schrijven naar Mode Unie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

Volg ons ook op